fbpx

Notice of Nondiscrimination

Learn-it Systems, LLC (doing business as LEARN Behavioral) and its subsidiaries (“LEARN”) complies with applicable Federal civil rights laws and does not discriminate on the basis of race, color, national origin, age, disability, or sex. LEARN does not exclude people or treat them differently because of race, color, national origin, age, disability, or sex.

LEARN:

Provides free aids and services to people with disabilities to communicate effectively with us, such as:

Qualified sign language interpreters

Written information in other formats (large print, audio, accessible electronic formats, other formats)

Provides free language services to people whose primary language is not English, such as:

Qualified interpreters

Information written in other languages

If you need these services, contact an LEARN representative at 1-866-727-8274.

If you believe that LEARN has failed to provide these services or discriminated in another way on the basis of race, color, national origin, age, disability, or sex, you can file a grievance with:

LEARN’s Legal Department

Attn: Privacy Officer

6225 Smith Ave.
Suite 100/1A
Baltimore MD 21209

1-877-576-4824

privacy@autismtherapies.com

You can file a grievance in person or by mail, fax, or email. If you need help filing a grievance, LEARN’s Legal Department is available to help you.

You can also file a civil rights complaint with the U.S. Department of Health and Human Services, Office for Civil Rights, electronically through the Office for Civil Rights Complaint Portal, available at https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, or by mail or phone at:

U.S. Department of Health and Human Services

200 Independence Avenue, SW

Room 509F, HHH Building

Washington, D.C. 202011

800-368-1019, 800-537-7697 (TDD)

Complaint forms are available at http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.

ENGLISH

ATTENTION: If you speak English, language assistance services, free of charge, are available to you. Call 443-330-7900.

SPANISH

ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame al 443-330-7900.

CHINESE

注意:如果您使用繁體中文,您可以免費獲得語言援助服務。請致電 443-330-7900.

KOREAN

주의: 한국어를 사용하시는 경우, 언어 지원 서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다. 443-330-7900. 번으로 전화해 주십시오.

VIETNAMESE

CHÚ Ý: Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho bạn. Gọi số 443-330-7900.

FRENCH

ATTENTION: Si vous parlez français, des services d’aide linguistique vous sont proposés gratuitement. Appelez le 443-330-7900.

TAGALOG

PAUNAWA: Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari kang gumamit ng mga serbisyo ng tulong sa wika nang walang bayad. Tumawag sa 443-330-7900.

RUSSIAN

ВНИМАНИЕ: Если вы говорите на русском языке, то вам доступны бесплатные услуги перевода. Звоните 443-330-7900.

AMHARIC

ማስታወሻ: የሚናገሩት ቋንቋ ኣማርኛ ከሆነ የትርጉም እርዳታ ድርጅቶች፣ በነጻ ሊያግዝዎት ተዘጋጀተዋል፡ ወደ ሚከተለው ቁጥር ይደውሉ 443-330-7900.

KRU (BASSA)

Dè ɖɛ nìà kɛ dyéɖé gbo: Ɔ jǔ ké m̀ [Ɓàsɔ́ɔ̀-wùɖù-po-nyɔ̀] jǔ ní, nìí, à wuɖu kà kò ɖò popoɔ̀ ɓɛ́ìn m̀ gbo kpáa. Ɖá 443-330-7900

IBO

Ntị: Ọ bụrụ na asụ Ibo, asụsụ aka ọasụ n’efu, defu, aka 443-330-7900

YORUBA

AKIYESI: Bi o ba nsọ èdè Yorùbú ọfé ni iranlọwọ lori èdè wa fun yin o. Ẹ pe ẹrọ-ibanisọrọ yi 443-330-7900

URDU

ںیہ بایتسد ںیم تفم تامدخ یک ددم یک نابز وک پآ وت ،ںیہ ےتلوب ودرا پآ رگا :رادربخ 443-330-7900 .

ںیرک لاک ۔

PERSIAN

یارب ناگیار تروصب ینابز تالیهست ،دینک یم وگتفگ یسراف نابز هب رگا :هجوت 443 اب .دشاب یم مهارف امش -330- .دیریگب سامت .

FRENCH CREOLE

ATANSYON: Si w pale Kreyòl Ayisyen, gen sèvis èd pou lang ki disponib gratis pou ou. Rele 443-330-7900.

PORTUGESE

ATENÇÃO: Se fala português, encontram-se disponíveis serviços linguísticos, grátis. Ligue para 443-330-7900.

ARABIC

ناجملاب كل رفاوتت ةيوغللا ةدعاسملا تامدخ نإف ،ةغللا ركذا ثدحتت تنك اذإ :ةظوحلم443-330-7900

.مكبلاو مصلا فتاه مقر) مقرب لصتا :.

GUJARATI

સુચના: જો તમે ગુજરાતી બોલતા હો, તો નિ:શુલ્ક ભાષા સહાય સેવાઓ તમારા માટે ઉપલબ્ધ છે. ફોન કરો 443-330-7900.